ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ“- с.ЦЕРОВО

Детска градина – с. Церово е открита през 1976 година като ЦДГ  с обособени две групи.

През 2022г. е именувана на  „Приказен свят“

Детска градина „Приказен свят“ село Церово е образователна институция, предоставяща качествена подготовка в областта на предучилищното образование, където детето се чувства защитено, разбирано, подкрепяно и щастливо. Среда за ефективно обучение, възпитание и социализация на децата, за развиване и обогатяване на техните компетенции и за качествена подготовка за училище.

Детската градина „Приказен свят“ с.Церово като институция осъзнава мисията си да обучава, възпитава и социализира децата според държавните образователни стандарти, в духа на българските традиции. Да развива индивидуалността и творческите заложби на всички деца, за да посрещнат предизвикателствата на своето време да правят своя избор в бъдеще. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенция, умеещи да взаимодействат с околните. Да възпитава в уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.

Водеща цел е изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност за осъществяване на многостранни инициативи. Да превърнем детската градина в благоприятна външна и вътрешна среда, гарантираща качествено предучилищно образование, осъществяващо се в сграда, съответстваща на всички нормативни документи и изисквания. Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение, осигуряващ равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца.