В ДГ „Приказен свят“ се отглеждат, обучават и възпитават  деца, разпределени в 2  групи.

За възпитанието и обучението на децата се грижат  висококвалифициран педагогически и непедагогически персонал.

Директор

Виктория Георгиева

Учители

Ирена  Величкова– старши учител

Гергана Лилова – учител

Ирина Маринкова – учител

Кристина Орешкова – учител

Непедагогически персонал

Бойка Сайчева – помощник- възпитател

Жасмина Колева– помощник – възпитател

Ренета Костуркова – помощник-възпитател

Вероника Лозанова– домакин

Лилия Йорданова– готвач